PRIJAVA SAŽETKA

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA
Molimo Vas da prilikom pisanja sažetaka pažljivo slijedite navedene upute.
Tekst treba biti poslan u word dokumentu (kao privitak).
Sažetak treba pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku koristeći Microsoft Word for Windows, font Times New Roman, veličina slova 12 točaka, s jednostrukim proredom.

Naslov:
Naslov rada treba pisati iznad sažetka u fontu Times New Roman, veličina slova 12 točaka, u boldu, lijevo poravnanje teksta. U naslovu se ne smiju koristiti skraćenice.

Autor(i):
Autore treba pisati u razmaku (1 red) ispod naslova u fontu Times New Roman, veličina slova 12 točaka, lijevo poravnanje teksta.
Treba pisati puno ime i prezime svih autora, podcrtati autora koji će prezentirati rad.
Ne dodavati titule (npr. Mr., Dr., Prof.). Osobu za kontakt označiti *.
Ukoliko su autori iz različitih ustanova treba staviti brojčanu oznaku (u superscriptu 1,2,3,…) na kraj autorovog imena (ista oznaka se stavlja i na početak naziva ustanove).

Ustanova:
Naziv Ustanove (institucije) u kojima su zaposleni autori (puni naziv ustanove, grad i država) treba pisati u novi red u fontu Times New Roman, veličina slova 12 točaka, lijevo poravnanje teksta, koristeći Italic.
Ukoliko su autori iz različitih ustanova treba staviti odgovarajuću brojčanu oznaku (u superscriptu 1,2,3,…) na početak naziva ustanove.

Sažetak:
Sažetak treba pisati u razmaku (2 reda) iza naziva ustanove. Može sadržavati do 350 riječi.
Nije dopušteno korištenje slika i tablica.
Standardne skraćenice se mogu koristiti. Ostale skraćenice moraju biti definirane u zagradama nakon prvog korištenja riječi.
Sažetak treba sadržavati: uvod, materijal i metode, rezultat i zaključak. Ovo se ne odnosi na formu ˝Prikaz slučaja˝.

Na kraju sažetka obavezno naznačite:

  • ključne riječi
  • e-mail osobe za kontakt *
  • način prezentacije (usmeno izlaganje/poster)
  • tematsko područje (upisati odgovarajući redni broj iz popisa tematskih područja)

Sažetak prije slanja označite prezimenom prvog autora (npr. prezime i ime – sazetak)
Sažeci neće biti lektorirani. Za jezičnu i pravopisnu ispravnost odgovara autor.

Pravovremeno pristigli sažeci bit će objavljeni u kongresnoj Knjizi sažetaka ukoliko je barem jedan od autora završio proces registracije (uplatio kotizaciju najkasnije do 20.08.2017.).

Sažetak treba poslati do 15.06.2017.
Rok za slanje sažetaka produžen do 30.07.2017.
Rok za ranu registraciju samo autorima sažetaka produžen do 10.08.2017.

Tekst treba biti oblikovan isključivo kao word doc. ili word docx. i poslan (kao privitak) e-mailom na adresu: kongres2017hlu@gmail.com

Potvrda o prihvaćanju sažetka: do  25.06.2017.

UPUTE PREDAVAČIMA I POSTER PREZENTERIMA

Načini izlaganja:
Pozvana predavanja: 30 min
Usmena izlaganja: 10 min
Prikaz postera: 5 min

Tehnika:
LCD-projektor i PC (Microsoft Power Point file for Windows)

USMENE PREZENTACIJE / POZVANA PREDAVANJA:
Predavače molimo da svoje predavanje pripreme koristeći kompjuterski program Microsoft Power Point file for Windows.
Prezentacije trebaju predati osobi zaduženoj za tehničku podršku (u kongresnoj dvorani) najmanje 1 sat prije predviđenog termina za prezentaciju.
Molimo autore koji će prezentirati svoje radove da se pridržavaju vremena predviđenog za prezentaciju.

POSTER PREZENTACIJE:
Posteri će biti izloženi na vidljivom mjestu u kongresnom prostoru. Dimenzije postera mogu biti: 0,9 m (širina) x 1,2 m (visina). Posteri se donose osobno na Kongres i postavljaju na panoe prema određenom redoslijedu.
Pribor potreban za postavljanje postera osigurava Organizator.
Molimo autore koji će prezentirati postere da u vrijeme predviđeno za poster prezentacije budu u kongresnoj dvorani.